Dnes je sobota, 15.8.2020 - Hana
CZECH POINT

Obecní úřad Bařice-Velké Těšany od 1.1.2008 poskytuje ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Výpisy (zkrácené i úplné):

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovistostí
 • Rejstřík trestů
 • Rejstřík trestů právnických osob
 • Insolvenční rejstřík
 • Výpisy z veřejného rejstříku
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Snímky z katastrálních map
 • Bodové hodnocení řidičů

Více informací o Czech POINT

Czech POINT

ADRESA OÚ

Obecní úřad
Bařice č.p. 8
767 01 Kroměříž
Tel: 573 358 015
Fax: 573 358 152
obec@barice-velketesany.cz

OBECNÍ ÚŘAD BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)

1. Oficiální název

Obec Bařice - Velké Těšany


2. Důvod a způsob založení

Obec Bařice - Velké Těšany je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Ŕídí se při tom zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.
Základním právním předpisem pro činnost obce je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem je při postupech podle správního řádu a daňového řádu Krajský úřad Zlínského kraje. Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené Krajský úřad Zlínského kraje.


3. Organizační struktura

Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce - 9 členů
   * Kontrolní výbor - 3 členové
   * Finanční výbor - 3 členové

Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta.

Příspěvkové organizace

Obec Bařice - Velké Těšany je zřizovatelem příspěvkové organizace:
Mateřská škola Velké Těšany, se sídlem: Velké Těšany č. 65


4. Kontaktní spojení

Kontaktní informace


5. Případné platby lze poukázat

148 311 0339/0800


6. IČO

00 28 70 24


7. DIČ

Obec Bařice - Velké Těšany není plátcem DPH.


8. Dokumenty

8.1. Seznam dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádost o informace

Informace lze získat na Obecním úřadě Bařice - Velké Těšany

Formulář žádosti o informaci, (doc, 27 kB)

Adresa, telefon a úřední hodiny:

Kontaktní informace

Informace se zveřejňují těmito způsoby:
 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetu
 • hlášením místního rozhlasu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí, stížností, podnětů a pod., je v podatelně u hospodářky nebo starosty na Obecním úřadě.

Příjem je rovněž realizován pomocí elektronické podatelny podatelna@barice-velketesany.cz
Další informace o elektronické podatelně

Všechny žádosti a jiná podání by měla být v písemné formě opatřena vlastnoručním podpisem a pokud nejsou podána osobně, nebo druhou osobou na obecním úřadě, je možné toto zaslat poštou na adresu obecního úřadu, nebo ústně do protokolu osobně na obecním úřadě.

Termíny pro vyřízení:

 • úplné žádosti - obecní úřad poskytne žádanou informaci do 15 dnů,
 • je-li žádost neúplná, obecní úřad vyzve do 7 dnů žadatele o doplnění žádosti, toto musí žadatel provést do 30 dnů. Pokud tak neučiní, obecní úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 7 dnů žadateli.

Rozhodnutí ve správním řízení obec vydá:

 1. jestliže občan na výzvu obecního úřadu svoji žádost nedoplnil nebo neupřesnil
 2. jestliže obecní úřad žádosti buď zčásti nebo zcela nevyhoví

Rozhodnutí vydá obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti a doručuje se do vlastních rukou žadatele.


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ve správním řízení se lze odvolat do 15ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno.

Odvolat se může žadatel k nadřízenému orgánu, uvedenému v rozhodnutí, prostřednictvím obecního úřadu.


12. Formuláře

Formuláře ke stažení


13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

* Řešení životních situací
* https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace (stránky portálu veřejné správy)


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad řídí a rozhoduje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

14.2. Vydané právní předpisy

Platné obecně závazné vyhlášky


15. Úhrady za poskytování informací

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy – cena dle zákona 634/2004 Sb., položka 3 d)

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník poplatků za služby poskytované obecním úřadem

15.1. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Neuvedeno


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Neuvedeno

16.1. Výhradní licence

Neuvedeno


17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


18. Poskytnuté informace

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
15.08.2020 v 18:18:37, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020