Dnes je úterý, 24.10.2017 - Nina
CZECH POINT

Obecní úřad Bařice-Velké Těšany od 1.1.2008 poskytuje ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Výpisy (zkrácené i úplné):

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovistostí
 • Rejstřík trestů
 • Rejstřík trestů právnických osob
 • Insolvenční rejstřík
 • Výpisy z veřejného rejstříku
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Snímky z katastrálních map
 • Bodové hodnocení řidičů

Více informací o Czech POINT

Czech POINT

ADRESA OÚ

Obecní úřad
Bařice č.p. 8
767 01 Kroměříž
Tel: 573 358 015
Fax: 573 358 152
obec@barice-velketesany.cz

OBECNÍ ÚŘAD BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)

1. Oficiální název

Obec Bařice - Velké Těšany


2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.


3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta.

Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizování záležitostí pro občany:

 • služby Czech-Point
 • úřední ověření listin a podpisů,
 • evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu,
 • příjem písemných žádostí, stížností, podnětů a pošty,
 • výběr poplatků ze psů a jejich evidence,
 • výběr poplatků za užívání veřejného prostranství (místa),
 • výběr poplatků za hrobová místa (uzavírání smluv, evidence hrobů, přijímání žádostí o pronájem hrobového místa),
 • výběr poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (evidence poplatníků),

Příspěvkové organizace

Obec Bařice - Velké Těšany je zřizovatelem příspěvkové organizace:
- Mateřská škola Velké Těšany, se sídlem: Velké Těšany č. 65


4. Kontaktní spojení

Kontaktní informace


5. Případné platby lze poukázat

148 311 0339/0800


6. IČO

00 28 70 24


7. DIČ

Obec Bařice - Velké Těšany není plátcem DPH.


8. Dokumenty

8.1. Seznam dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádost o informace

Informace lze získat na Obecním úřadě Bařice - Velké Těšany

Formulář žádosti o informaci, (doc, 27 kB)

Adresa, telefon a úřední hodiny:

Kontaktní informace

Informace se zveřejňují těmito způsoby:
 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetu
 • hlášením místního rozhlasu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí, stížností, podnětů a pod., je v podatelně u hospodářky nebo starosty na Obecním úřadě.

Příjem je rovněž realizován pomocí elektronické podatelny podatelna@barice-velketesany.cz
Další informace o elektronické podatelně

Všechny žádosti a jiná podání by měla být v písemné formě opatřena vlastnoručním podpisem a pokud nejsou podána osobně, nebo druhou osobou na obecním úřadě, je možné toto zaslat poštou na adresu obecního úřadu, nebo ústně do protokolu osobně na obecním úřadě.

Termíny pro vyřízení:

 • úplné žádosti - obecní úřad poskytne žádanou informaci do 15 dnů,
 • je-li žádost neúplná, obecní úřad vyzve do 7 dnů žadatele o doplnění žádosti, toto musí žadatel provést do 30 dnů. Pokud tak neučiní, obecní úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 7 dnů žadateli.

Rozhodnutí ve správním řízení obec vydá:

 1. jestliže občan na výzvu obecního úřadu svoji žádost nedoplnil nebo neupřesnil
 2. jestliže obecní úřad žádosti buď zčásti nebo zcela nevyhoví

Rozhodnutí vydá obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti a doručuje se do vlastních rukou žadatele.


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ve správním řízení se lze odvolat do 15ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno.

Odvolat se může žadatel k nadřízenému orgánu, uvedenému v rozhodnutí, prostřednictvím obecního úřadu.


12. Formuláře

Formuláře ke stažení


13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Řešení životních situací


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad řídí a rozhoduje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Platné obecně závazné vyhlášky:

Platné obecně závazné vyhlášky


14.2. Vydané právní předpisy

Neuvedeno


15. Úhrady za poskytování informací

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy – cena dle zákona 634/2004 Sb., položka 3 d)

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník poplatků za služby poskytované obecním úřadem

15.1. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Neuvedeno


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Neuvedeno

16.1. Výhradní licence

Neuvedeno


17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


18. Poskytnuté informace

Rok 2017

Rok 2016


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-17


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
24.10.2017 v 02:28:42, © Obec Bařice - Velké Těšany 2017